Gusoma mu rurimi urwo ari rwo rwose, bigira uruhare mu iterambere ry’ururimi, iterambere ry’imitekerereze, ndetse no kubona isi mu isura yagutse – hatitawe ku rurimi umuntu yahisemo gusomamo.

Nk’ababyeyi n’abarezi, buri gihe tuba dushakisha uburyo twategura abana bacu kuzahangana n’ibibazo, no kubyaza umusaruro amahirwe bibategerereje mu mashuri makuru ndetse no mu myuga bazakora. Muri uyu mwanya, ndabagezaho ubusabe bugenewe umuryango mugari bw’ ubukangurambaga mu gusoma. Ubukangurambaga mu gusoma buragenda bukarenga imbibi z’inyubako z’amashuri bukagera no mu rugo ndetse n’ahandi. Intego ni ukubaka umuco wo gusoma mu bantu bose bakuru, binyuze mu gukangurira abantu bose bakuru mu muryango mugari uyu muco mwiza wo gusoma.

Ubushakashatsi mu burezi bwagaragaje ko gusoma ari umusingi ukomeye wo kugira icyo ugeraho mu myigire. Ni umuryango ugufungurira inyanja nini y’ubumenyi mu masomo atandukanye. Ikindi kandi, kugira umusingi ukomeye mu gusoma biteza imbere cyane imikurire mu by’ubwenge bikanaha umunyeshuri ubumenyi bw’ingenzi nko mu gutekereza neza, gutumanaho, ndetse no mu gukemura ibibazo.

Uruhare rw’ababyeyi ni ntasimburwa kugirango umunyeshuri abashe gutsinda amasomo muri U.S., ndetse n’iyo ababyeyi basomera cyangwa basomera hamwe n’abana byibura isaha imwe ku munsi, bitera umwana kwitwara neza mu masomo, ndetse no kuza ku isonga mu masomo bikaba bishoboka. Kugira uruhare rufatika mu myigire y’umwana bishobora gushyira itandukaniro cyane mu myigire y’umwana; ndetse ababyeyi bagira uruhare runini mu gukundisha abana babo umuco wo gusoma.

Umuryango wacu urangwa n’ubukire buboneka mu mitandukanire y’imico, aho imiryango myinshi ivuga indimi zitari Icyongereza. Gusoma mu rurimi urwo ari rwo rwose, bigira uruhare mu iterambere ry’ururimi, iterambere ry’imitekerereze, ndetse no kubona isi mu isura yagutse – hatitawe ku rurimi umuntu yahisemo gusomamo. Igifite agaciro ni igikorwa cyo gusoma ubwacyo. Iyo ukangurira abana buri munsi gufata igihe cyo gusoma, ntabwo uba uri kugira uruhare mu mitsindire y’amasomo gusa, ahubwo uri gutsindagira urukundo rwo kwiga mu buzima bwe bwose, ibintu bizamugirira akamaro mu mashuri makuru ndetse no mu mwuga azakora

Ndagira inama buri mubyeyi n’umurezi kugira iyi gahunda yo gusoma iye. Shaka umwanya buri munsi wo gusoma usomera hamwe cyangwa usomera abana bawe. Ubakangurira kugira ibiganiro ku bikoresho, ubereke ubwoko butandukanye bw’ibitabo, ndetse munasure amasomero cyangwa ahacururizwa ibitabo muri kumwe. Reka gusoma bibe umuco ukunzwe mu muryango wawe.

Ubwo muzaba mugira uruhare muri ubu bukangurambaga ku gusoma, biraguhindura umufatanyabikorwa w’ingenzi muri gahunda yo gutegurira abanyeshuri bacu ejo heza. Umuhate wawe mu gutera imbuto yo gukunda gusoma mu mwana wawe ni igishoro kizakuzanira inyungu mu mashuri ndetse no mu myuga bazakora nyuma.

Twese hamwe nk’umuryango ushyize hamwe, dushobora kurera igisekuru cy’abantu babaho biga bafite ibikenewe byose ngo babe abahambaye mu mashuri makuru ndetse babasha kwitwara neza mu mwuga bazahitamo gukora. Reka twese twinjirane muri uru rugendo rwo gusoma maze twirebere uburyo impano zihishwe mu bana bacu zigaragaza.

Mu gusoza, ubukangurambaga mu gusoma ni igikorwa gisaba kugira icyo buri muryango wo muri Maine ukora, uruhare ndasimburwa ababyeyi bagira mu gutegurira umwana ejo heza mu myigire ye. Mu gihe dutangira uru rugendo, reka twese tubyaze umusaruro imbaraga zibonerwa mu gusoma, twishimire itandukaniro mu mico yacu, kandi twubake umuryango wimakaza ubumenyi, aho abanyeshuri bacu bazaba biteguye byuzuye guhangana n’imbogamizi ndetse no kubyaza umusaruro amahirwa bibategereje imbere mu buzima bwabo.

Turabashimira gushyigikira iki gikorwa, maze twitegure umwaka wuzuye ibyishimo bibonerwa mu gusoma no kwiga.