Yanditswe na Beth Stickney

Ibibazo n’ibisubizo ku ndangamuntu n’impushya zo gutwara ibinyabiziga zitangwa na BMV

Ibiro bya Maine bishinzwe ibirebana n’ibinyabiziga (BMV) bitanga ubwoko bubiri bw’impushya zo gutwara ibinyabiziga cyangwa se indangamuntu (turabyita ibimuranga hano munsi): ibimuranga bisanzwe bya Maine – ari byo ndangamuntu zisanzwe cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga zisanzwe Maine yamye itanga kuva mu myaka myinshi ishize cyangwa se ikimuranga kizwi nk’indangamuntu y’umwimerere izwi nka REAL ID leta ya Maine yatangiye gutanga mu 2019, hakurikijwe amategeko ya leta ya Amerika agenga itangwa ry’izi ndangamuntu.

Ese indangamuntu y’umwimerere imaze iki?

guhera tariki ya 3 y’ukwa gatanu mu 2023, ibyangombwa bimwe na bimwe nibyo bizaba byemerera umuntu kugenda mu ndege imbere mu gihugu, cyangwa se kwinjira mu biro bimwe na bimwe bya leta bisaba umutekano wisumbuye, nko mu birindiro by’ingabo. Indangamuntu y’umwimerere itangwa na BMV ya Maine izaba yemewe, nyamara ibindi byangombwa biri ku rwego rwa BMV ya Maine byo ntabwo bizemerwa.

Indangamuntu yo kurwego rusanzwe rwa Maine izaba ishobora gukoreshwa aha hakurikira:

 • Gutwara ibinyabiziga (igihe ufite uruhusa rwo gutwara ikinyabiziga. Ntabwo ari indangamuntu isanzwe).
 • • Kwinjira mubiro bisanzwe bya leta nk’ibiro bishinzwe gutanga serivisi zirebana n’ubwenegihugu ndetse n’abimukira (USCIS) mu majyepfo ya Portland, ibiro bya USCIS byakira abasaba ubuhungiro cyangwa urukiko rwa Abimukira rwa Boston ndetse n’izindi nyubako za leta zidasaba indangamuntu nko ku iposita.
 • • Gutora cyangwa se kwiyandikisha ngo utorere muri Maine, igihe uri umwenegihugu wa Amerika,
 • Gusaba cyangwa guhabwa ubufasha na leta cyangwa guhabwa serivisi zo kwa muganga,
 • Kubikuza amafaranga ari kuri sheke,
 • Gukodesha imodoka,
 • Kugura inzoga n’itabi.

Ese ubundi nkeneye Indangamuntu y’umwimerere?

Ntabwo ari kamara. Uzaba wemerewe kugenda mu ndege z’imbere mu gihugu cyangwa se kwinjira mu biro bicungirwa umutekano byihariye bya leta nyuma ya tariki 02 z’ukwa Gatanu 2023 igihe ufite kimwe muri ibi byangombwa bidata agaciro.  

 • Pasiporo ya Amerika cyangwa ikarita ya pasiporo,
 • Pasiporo yatanzwe n’igihugu cy’amahanga,
 • Ikarita ikwemera gutura bya burundu muri Amerika (Green card),
 • Ikarita ikwemerera gukorera muri Amerika yatanzwe na USCIS (Work Permit),

Simfite pasiporo. Ese nakoresha indangamuntu y’umwimerere yatanzwe na BMV ya Maine ubundi nkajya mu kindi gihugu?  

Hoya. Kugirango ujye mu kindi gihugu, usabwa kuba ufite pasiporo itarata agaciro yatanzwe na leta ya Amerika cyangwa se ikindi gihugu cyawe. Waba warahawe ubuhungiro, ugahabwa ibyangombwa by’urugendo bitangwa na Amerika.  

Ese nakoresha indangamuntu y’umwimerere njya muri Canada cyangwa ngaruka muri U.S.?  

Hoya gutega indege cyangwa ukajya n’imodoka muri Canada bivuze ko uba ukoze urugendo mu kindi gihugu.  

Ndacyari gusaba ubuhungiro. Abana banjye bato ntabwo bafite ikarita ibemerera gukora. Ese bazakemera gushaka indangamuntu y’umwimerere kugirango batege indege imbere mu gihugu?  

Abana bari munsi y’imyaka 18 ntabwo basabwa kwerekana indangamuntu igihe bakoranye urugendo n’umuntu mukuru ufite icyangombwa cyemewe. Wareba ibibazo ku bana kuri tsa.gov/real-id.

Ese abimukira bose bemerewe kubona ikarita y’umwimerere igihe bayikeneye?

Hoya kugirango wemerwe kubona iyi karita ndangamuntu, ugomba:

 • Kuba uri umwenegihugu wa Amerika,
 • Kuba utuye bihoraho cyangwa utuye bihoraho ariko ubanje kugira ibyo wubahiriza (ukaba ufite ikarita I-551),
 • Kuba ufite sitati y’ubuhunzi,
 • Kuba warasabye sitati y’ubuhunzi ariko ukaba ugitegereje igisubizo,
 • Kuba ufite sitati yo gutura by’igihe gito ariko urindiwe umutekano, cyangwa uri kubisaba.
 • Kuba ufite sitati y’ibyitwa DACA,
 • Kuba ufite visa igifite agaciro y’abatari abimukira cyangwa,
 • Ukaba uri impunzi ituruka muri Afuganisitani iri muri Amerika warayibonye kuva cyangwa nyuma ya tariki 31 z’ukwa karindwi 2021.

Ndi umuntu usaba ubuhungiro winjiriye ku mupaka w’amajyepfo. Ndacyategereje ko ngerwaho ngo ibyange urukiko rubyigeho. Nshobora kubona indangamuntu y’umwimerere?  

Hoya. Ntabwo wemerewe ikarita ndangamuntu y’umwimerere igihe cyose utaruzuza ibisabwa ngo usabe ubuhungiro. Icyo twakwibutsa ni uko, na nyuma ya tariki 03/05/2023 ibyangombwa bisanzwe bitangwa na Maine bizaba byemewe ahantu henshi. Nko gutega indege imbere mu gihugu cyangwa kwinjira mu biro by’abinjira n’abasohoka, ikarita yawe ikwemerera gukora niyo gusa uzaba ukeneye.  

Ndi umuntu usaba ubuhungiro wemerewe kwinjirira ku mupaka w’amajyepfo wa Amerika. Nshobora kubona ikarinda ndangamuntu y’umwimerere?

Hoya. Uretse bamwe mu Banyafuganisitani, ubundi abandi bemerewe kwinjira mu gihugu ntabwo bibaha uruhushya rwo kubona ikarita ndangamuntu y’umwimerere. Uzaba wemerewe igihe uzaba umaze gusaba ubuhungiro. Wareba icyo twibukije mu gisubizo cy’ikibazo kibanziriza iki.