Yanditswe na: Catherine Buxton, Maine Equal Justice and Peer Workforce Navigator Program 

Ese waba ushaka kwiga iby’ubucuruzi cyangwa gukomeza amasomo yawe kugirango ugire umwuga uturizamo? Gahunda itanga buruse ku bantu barusha abandi ibisabwa yagufasha! 

Impinduka ziheruka muri gahunda iha buruse abahiga abandi (CSSP), zirorohereza benshi mu batuye Maine mu kwishyura amashuri, amahugurwa ajyanye n’akazi, ndetse n’ibindi bikenerwa ngo umuntu abashe gutsinda amasomo. CSSP ni gahunda igenzurwa n’urwego rwa Maine rushinzwe umurimo (MIDOL), ikaba itera inkunga n’ubundi bufasha abatuye Maine bafite amikoro make biyandikisha mu mashuri ngo binjire mu myuga ihemba neza cyangwa se ikenera abakozi kurusha indi.

Umwaka ushize, inteko yatoye umushinga wongera ingano y’inkunga umuntu uri muri gahunda ya CSSP ashobora guhabwa. Ubu umunyeshuri ashobora guhabwa agera ku $10,000 iyo biga ku buryo buhoraho, cyangwa bagahabwa $5,000 iyo biga mu buryo budahoraho. Amabwiriza mashya ari muri iyi porogaramu kandi yemerera abari gushaka ubuhungiro kwiyandikisha, kabone n’ubwo baba batarabona uruhushya rwo gukora. Aya akaba ari amahirwe meza cyane ku bimukira bagitegereje uruhushya rwo gukora, bakaba bari guhabwa ubundi bufasha, burimo n’aya madolari make abafasha kubona ubumenyi bukenewe buzabafasha kwinjira ku isoko ry’umurimo.

Abanyeshuri n’abitegura kwinjira mu mashuri nabo bemerewe kwinjira muri CSSP. Hari gahunda nyinshi z’abinjira mu murimo zitanga amahugurwa umuntu akora anishyurwa, muri leta yose, CSSP ishobora kuba ahantu heza hafasha abantu kugera kuri izo porogaramu bakabasha kugura ibitabo, ibikoresho, ndetse n’andi madolari akenerwa mu itangira. Gahunda nk’izi ziboneka mu mirimo ikenera abakozi babyigiye, cyangwa se mu mashyirahamwe y’abakozi, nk’ayabakora iby’amashanyarazi cyangwa ay’abubatsi. Gusa hari gahunda nshya mu bijyanye n’abakora imirimo yindi, nk’abakora mu by’ubuzima, iby’umutekano mu ikoranabuhanga cyangwa se abiga ibya mudasobwa, iby’amabanki, cyangwa se iby’ubworozi bw’amafi. (Wareba urutonde rwuzuye kuri https://www.maine.gov/labor/jobs_training/apprenticeship)

Ndetse n’ubwo waba wariyandikishije muri gahunda wiga unishyurwa, ushobora gusanga wanemererwa inkunga yagufasha mu bindi nko kugura ibitabo, ibikoresho, amadolari y’urugendo, kwishyura amazu arera abana, cyangwa se ikindi kintu ushobora gukenera kugirango usoze gahunda yawe neza. Ikindi kandi, CSSP ishobora kugufasha mu bijyanye no kwishyura impapuro z’amanota, amadolari yo kwiyandikisha cyangwa andi yakenerwa. Niba ukeneye ubufasha mu guhitamo amasomo wakwiga, cyangwa se mu gutegura ubusabe bwawe bwa CSSP, wavugana na Peer Workforce Navigator ugahabwa ubufasha unyuze ku rubuga https://www.workforcenavigator.org/ 

Ushobora gutanga ubusabe bwawe muri CSSP ukoresheje ikoranabuhanga unyuze kuri https://www.maine.gov/labor/careerctr/cssp.shtml cyangwa se ukigirayo aho Maine Career Center bakorera hose (https://www.mainecareercenter.gov/). Kuri ubu, MDOL igira abantu inama yo gutanga ubusabe bwabo byibura amezi abiri cyangwa kumwe mbere y’uko porogaramu yawe itangira, ushobora kandi gutanga ubusabe bwawe mbere cyane rwose ho amezi agera kuri atandatu. Igihe umaze gutanga ubusabe, uzasabwa kohereza impapuro zemeza ko utuye muri Maine, ndetse n’icyemeza amadolari ukorera, ubwo rero ujye uba witeguye gusoma imeyiri yawe cyangwa kureba mu gasanduku wakiriramo ababaruwa kugirango umenye ko hari icyo usabwa. Uzahita uhabwa umukozi wa CSSP uzagenzura ko wemerewe ubundi aguherekeze mu rugendo rwose rwo guhugurwa.

N’ubwo yitwa ko ari gahunda itanga buruse, kugirango umuntu yemererwe muri gahunda ya CSSP harebwa amadolari winjiza. Ntabwo bareba uburyo watsinze mu byiciro byabanje cyangwa ikindi. Kugirango wemererwe ugomba kuba utuye muri Maine ukaba kandi wujuje ibi bikurikira:

  1. 1. Kuba ufite byibura imyaka 18 kandi ukaba wararangije amashuri yisumbuye.
  2. 2. Kuba uri mukiciro cy’abinjiza make. Umuryango wawe ugomba kuba winjiza ari munsi ya 200% y’ikigero ntarengwa cy’ubukene kigenwa n’igihugu. (Menya ibi: abantu benshi basaba babana n’imiryango cyangwa se abanda babana bashobora gusabwa kohereza icyemezo cy’ayo binjiza ubwabo kandi bafatwa nk’aho ari umuryango w’umuntu umwe, cyane cyane igihe buzuza imisoro yabo bonyine. Igihe utaziko wakwemererwa, nabwo ushobora gusaba ubundi umukozi akagufasha kubara ayinjizwa n’umuryango wawe bityo akamenya niba wemerewe).
  3. 3.  Iyandikishe muri gahunda iterwa inkunga nko mu myuga ikenera abakozi cyane n’iyishyura menshi. Uzasabwa guhitamo umwuga ukenera abakozi benshi kandi wishyura ayisumbuyeho ndetse ugatanga amahirwe yo kugenda uzamuka. Urutonde rw’imyuga yemewe warusanga ku rubuga rwa CSSP. (https://www.mainecareercenter.gov/docs/2021/cssp/CSSP2021HighWageInDemandlist.pdf ). Niba ikintu ushaka kwiga kitaboneka ku rutonde, ushobora gutanga ubusobanuro bwisumbuye, ugaragaza ko uwo mwuga ukeneye abakozi cyane kandi ko wishyura menshi igihe utanga ubusabe bwawe. Porogaramu zigomba kwemezwa na MDOL kandi zikaba zirimo amashuri yo mu duce dutuyemo, za kaminuza, cyangwa gahunda zitanga impamyabushobozi, cyangwa indi gahunda itegura abakozi mbere y’amasomo nyirizina yo kwinjira mu mwuga.

  4. 4. Igomba kuba Atari gahunda y’ikiciro cya gatatu cya kaminuza kandi itanga impamyabumenyi ikenewe ku isoko. Niba ufite impamyabumenyi igushyira mu kiciro cy’ababona akazi byihuse, akazi kandi kishyura menshi, ushobora kutemererwa.

Ku yandi makuru kuri ibi bikenewe no kuburyo wabona gahunda yemerewe muri iyi porogaramu ndetse n’akazi kishyura menshi, turagushishikariza kureba urubuga rwa CSSP (https://www.maine.gov/labor/careerctr/cssp.shtml) ubundi uvugane n’umukangurambaga ugufasha ubundi umubwire intego ufite. Aba bantu bafashije benshi mu muryango mugari gutanga ubusabe bwabo muri iyi gahunda. Niba ushaka ubufasha cyangwa ukaba ufite ibibazo mu busabe bwawe, nakugira inama yo kugana ibiro bya Maine Career Center bikwegereye cyangwa se ugasaba kubonana n’umukangurambaga kuri www.workforcenavigator.org/contact-us. Abakozi bacu bavuga Icyongereza, Icyarabu, Igifaransa, Lingala, Somali, Spanish n’Igiswahili. Abasemuzi kandi baraboneka igihe ubasabye.